NEXT FERRY
NEXT FERRY:
12 45
NEXT FERRY:
12 45

Operates Mondays, Tuesdays and Thursdays excluding eve of and public holidays.

Operates Tuesdays and Thursdays excluding eve of and public holidays.

More info.

ferry malta, gozo channel malta
18/05/16
Press Release | 5-day Gozo Passenger Ticket Facility

18 ta’ Mejju 2016

 

 

STQARRIJA TA’ L-ISTAMPA

 

Il-kumpanija Gozo Channel thabbar li ser tkun qed tintroduci sistema gdida li zzid l-efficjenza ghall-klijenti taghha.  Dawk il-─žaddiema li jaqsmu ta’ kuljum ser ikollhom issa l-facilita’ li juzaw biljett ta’ ─žames t’ijiem, minflok jixtruh kuljum, sabiex jevitaw il-kjus u b’hekk tonqos l-istennija.

Dan il-biljett ser ikun disponibbli biss bil-prezentazzjoni ta’ Karta tal-Identita` valida li turi fic-car li l-beneficcarju huwa residenti f’Ghawdex.

Il-biljett ser jinbiegh ghall-prezz ta’ Euro 5.75 u ser jinbiegh biss nhar ta’ Tnejn mit-3.30am sat-8.15am.

Il-biljett jista jintuza bejn it-3.30am u t-8.15am u ma jistax jerga jintuza ghal iktar minn darba f’siegha wahda.

Il-biljett huwa validu ghal hamest (5) ijiem mid-data tal-bejgh tal-biljett u jista jintuza biss bil-prezentazzjoni ta’ Karta tal-Identita` ta’ residenti f’Ghawdex kull darba li jintuza l-biljett. Dan il-biljett jista jibda jinxtara mit-Tnejn 23 ta’ Mejju 2016.

 

 

Il-Management


18th May 2016

 

 

 

 

PRESS RELEASE

 

 

 

Gozo Channel Co. Ltd. would like to inform its esteemed clientele that it will be introducing a new scheme aimed at increased efficiency for its customers. Those workers who cross over on a daily basis will now have the facility of using a five-day ticket instead of buying a daily ticket thus avoiding queues and reducing waiting time.

 

 

This ticket will be only available on the presentation of a valid ID card clearly showing that the beneficiary is a Gozo resident.    

 

The ticket will be sold at the price of Euro 5.75 and will be sold only on Monday from 3.30am to 8.15am.

The ticket may only be used between 3.30am to 8.15am and may not be used more than once within the same hour.

The ticket will be valid for five (5) days from its date of sale and may only be used with the presentation of a Gozo resident ID card every time that it is made use of.  This ticket can be purchased as from Monday 23rd May 2016.

 

The Management

 

BACK TO EVENTS

© 2019 Gozo Channel. All rights reserved

untangled media limited malta